Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Pełczyce – granica gminyTytuł Projektu:  „Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - odcinek Pełczyce - granica gminy”

Nazwa Wnioskodawcy:  GMINA PEŁCZYCE

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna

Numer i nazwa Działania RPZP.02.04.00: Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

Numer i nazwa Celu Tematycznego: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Cel szczegółowy RPO WZ 2014- 2020: Ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską

Zakres projektu: Podejmowana interwencja nakierowana jest na działania usprawniające komunikację publiczną w Gminie Pełczyce, tj. zmniejszenia zatorów i wprowadzenie ułatwień w zakresie korzystania z transportu publicznego

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy budowy drogi dla rowerów łączącej Gminę Barlinek z centrum miasta w Pełczycach stanowiącą alternatywną trasę dojazdu do Pełczyc dla transportu indywidualnego. Planowana długość ścieżki rowerowej: 4,747 km. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się następujące zadania:  Opracowanie dokumentacji technicznej • Opracowanie studium wykonalności • Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej (km 0+137,40) • Budowa drogi w ciągu drogi wojewódzkiej (km 0+407,16) • Budowa drogi rowerowej po nasypie kolejowym (km 4+202,48) • Nadzór inwestorski • Tablice informacyjno-promocyjne • Działania informacyjno-promocyjne • Koszty pośrednie. Pomiędzy tymi odcinkami zmianie ulegnie organizacja ruchu, której zadaniem będzie ułatwienie poruszania i pierwszeństwo dla rowerzystów (również dzięki instalacji 2 sygnalizacji świetlnych z detektorem ruchu przy ul. B. Chrobrego). Projekt jest realizowany w ramach Kontraktu Samorządowego "Lider Pojezierza". Projekt znajduje się na liście projektów priorytetowych KS.

Całkowita wartość projektu: 3 029 272,71 zł

Dofinansowanie z UE:  2 574 881,79 zł

Celem głównym projektu jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej korzystanie z alternatywnych środków transportu. Celem strategicznym projektu jest ograniczenie nadmiernego ruchu samochodowego będącego źródłem wysokiej emisji CO2-cel przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i CO2, zatłoczenia i hałasu, a także integracji gałęzi transportowych. Stworzenie bezpiecznych rowerowych ciągów komunikacyjnych odizolowanych od ruchu samochodowego pozwoli poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. Rowerzyści zamiast korzystać z chodników przeznaczonych do ruchu pieszych, piaszczystych poboczy oraz pasów ruchu jezdni uczęszczanych przez samochody osobowe i ciężarowe, będą mogli w większym komforcie bezpieczeństwa poruszać się po drodze rowerowej.

Cele szczegółowe dla przedmiotowego projektu: -Stworzenie bezpiecznych dla rowerzystów ciągów komunikacyjnych; -Utworzenie miejsc postojowych z parkingiem dla rowerów; -Stworzenie dogodnego połączenia z sąsiadującą Gminą, w szczególności w celu dojazdu do pracy i szkoły.

Planowane efekty:

Długość wspartej infrastruktury rowerowej - 4,74 km

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Ograniczenie emisji CO2 Mg/rok  - 37,08  

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok